AKTUALNOŚCI

Legalne piwo nad Wisłą? Nie do końca……

Pomimo licznych doniesień medialnych twierdzących jakoby wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego był jednoznaczny z zezwoleniem na picie alkoholu na terenie Bulwarów Nadwiślanych, dokładna analiza orzeczenia skłania do postawienia w tej sprawie dalszych pytań.

Od pewnego czasu relacjonujemy sprawę karną Marka T. (założyciela organizacji pozarządowej zajmującej się walką o legalizację picia alkoholu na terenie Bulwarów Wiślanych), który niejako celem „przetestowania” polskiej Temidy spożył alkohol na Bulwarach Wiślanych. Postępowanie jest okazją do zajęcia przez sądy powszechne stanowiska w przedmiocie karalności spożywania alkoholu na nieoczywistych pod kątem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi terenach takich jak np. bulwary (ustawa zabrania spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach). Sąd Rejonowy w Warszawie (sąd I instancji) uznał Marka T. za winnego zarzucanego mu czyny, jednak ze względu na kierowanie się przez obwinionego wartościami społecznymi odstąpił od wymierzenia kary.

Z uwagi na fakt, że podstawą sporu jest nie sam fakt spożycia alkoholu, a sam status Bulwarów Wiślanych (tj. wątpliwość czy można je traktować jak ulice) Sąd Okręgowy w Warszawie (sąd II instancji, rozpatrujący apelację Marka T.) zdecydował się zadać Sądowi Najwyższemu pytanie prawne o następującej treśći:

„Czy pod pojęciem „ulicy” zawartym w art. 14 ust. 2a Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy rozumieć:

* wydzielony pas terenu posiadający urzędową nazwę, przeznaczony do ruchu pojazdów lub ruchu pieszych (zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów),

* drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych?”

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy odmówił wydania w sprawie uchwały motywując to brakiem podstaw prawnych do wystąpienia z zagadnieniem prawnym. Uznał przy tym, że stan faktyczny w sprawie nie został ustalony w sposób precyzyjny. Przedstawił jednak istotne dla praktyki orzeczniczej uwagi pomocne przy rozstrzyganiu podobnych spraw w przyszłości, wytykając błędy interpretacyjne w tym zakresie. Pojęcie ulicy należy zatem interpretować zgodnie z definicją legalną zawartą w Ustawie o drogach publicznych. Konieczna jest więc ponowna analiza stanu faktycznego pod tym własnie kątem. Choć interpretacja przyjęta przez Sąd Najwyższy wydaje się być dla Obwinionego korzystna – z końcowymi wnioskami warto zaczekać na ostateczne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego.

Umowa Inwestycyjna – prezentujemy podręcznik dla ambitnych!

Z wielką dumą prezentujemy nasz poradnik skierowany do startupowców rozważających podjęcie negocjacji z inwestorem. Zapraszamy do pobrania i lektury: Partnerem projektu jest PKO Bank Polski S.A.

Dowiedz się więcej

Podsumowujemy!

Postanowiliśmy podsumować nasze ostatnie działania komunikacyjne. Zapraszamy do zapoznania się m.in. z artykułami i relacjami video z wystąpień. Nie zapomnijcie też o naszej infografice dot. umów inwestycyjnych: LINK

Dowiedz się więcej

Umowa Inwestycyjna – o czym pamiętać przed jej podpisaniem ?

Wiele razy pisaliśmy już o tym jak wygląda umowa inwestycyjna i na co zwrócić w niej uwagę, jest to jednak zagadnienie tak ważne i często poruszane, postanowiliśmy znowu podzielić się naszym doświadczeniem w tym...

Dowiedz się więcej

Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS)

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), w tym zasad...

Dowiedz się więcej