AKTUALNOŚCI

Nowe obowiązki towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych cz. II

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu Kancelarii, opublikowanego w dniu 14 października br. w zakresie nowych obowiązków towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych, kontynuujemy podjętą tematykę aktualizacji informacji dla klienta AFI, w kontekście niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, sporządzającego warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.

Jak już pisaliśmy, w ocenie Kancelarii w przypadku niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, obowiązek aktualizacji informacji dla klienta AFI winien być realizowany wyłącznie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, a co za tym idzie w okresie udostępniania inwestorom dokumentów ofertowych, w tym warunków emisji oraz propozycji nabycia. W odniesieniu więc do zakresu informacji dla klienta AFI zawartych w treści warunków emisji, winny one, w ocenie Kancelarii podlegać aktualizacji w trybie przewidzianym dla aktualizacji warunków emisji.

Powyższa teza została wywiedziona, w wyniku przeprowadzenia następującej analizy. Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, we Wstępie warunków emisji należy określić i wskazać tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w warunkach emisji, w okresie ich ważności, będą podawane do wiadomości osób, do których została skierowana propozycja nabycia certyfikatów. Zaś § 11 ust. 1 pkt 27) oraz § 11 ust. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „Rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji”), zawierają wytyczne co do zakresu raportowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych do KNF w obrębie zdarzeń związanych ze sporządzeniem oraz zmianą warunków emisji. Powyższe stanowi zatem legitymację formalną dla podmiotów sporządzających warunki emisji do dokonywania ich zmian, w trakcie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne. Zgodnie bowiem z ww. przepisami:

„§ 11. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany, z zastrzeżeniem § 12, do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o: (…)

27) sporządzeniu warunków emisji;” (…)

  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, raport bieżący powinien zawierać:

1) warunki emisji;

2) przytoczenie treści zmian w warunkach emisji;

3) datę dokonania zmian w warunkach emisji.”

Z uwagi jednak na brak wskazania przez prawodawcę formy dokonywania zmian w warunkach emisji, czy też pozostawienie swobody w jej wyborze samemu emitentowi, przyjętą powszechnie na rynku i jednocześnie rekomendowaną przez Kancelarię jest forma aneksu do warunków emisji. Aneks jest bowiem przyjętą w obrocie formą zmiany umów cywilnoprawnych jak i handlowych, jednocześnie zaś na gruncie prawa rynku kapitałowego ustawowo uregulowaną formą zmiany prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego. Tym samym, jakakolwiek zmiana warunków emisji, dokonywana w okresie trwania zapisów na certyfikaty inwestycyjne niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych – winna zostać w naszej ocenie, przeprowadzona poprzez sporządzenie aneksu do warunków emisji, który w dalszej kolejności winien zostać przekazany raportem bieżącym do KNF, a następnie w sposób przyjęty w warunkach emisji do podmiotów, do których TFI skierowało propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Jako podstawę prawną sporządzenia aneksu do warunków emisji, wskazuje się wówczas § 11 ust. 1 pkt 27) oraz § 11 ust. 28 Rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji, w związku z odpowiednią podstawą prawną z warunków emisji, legitymującą do przeprowadzenia zmiany w ich obrębie.

Zatem dla skuteczności i prawidłowości przedmiotowego procesu winna zostać przeprowadzona następująca sekwencja zdarzeń:

  • sporządzenie aneksu do warunków emisji
  • sporządzenie raportu do KNF o zmianie warunków emisji
  • przekazanie aneksu do warunków emisji podmiotom, do których została skierowana propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

W przypadku zaś zaistnienia zdarzeń skutkujących koniecznością aktualizacji wyłącznie jednolitego dokumentu, stanowiącego uzupełnienie warunków emisji – winien on, w ocenie Kancelarii zostać zaktualizowany i przekazany inwestorom, którym została dotąd przekazana propozycja objęcia certyfikatów inwestycyjnych w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, jak również winien być udostępniony w zaktualizowanej wersji począwszy od dnia dokonania aktualizacji w miejscu zbywania certyfikatów inwestycyjnych.

Wskazana praktyka została wyinterpretowana w oparciu o wykładnię art. 222a ust. 4 UFI, w zw. z art. 222a ust. 3 i 7 UFI.

Umowa Inwestycyjna – prezentujemy podręcznik dla ambitnych!

Z wielką dumą prezentujemy nasz poradnik skierowany do startupowców rozważających podjęcie negocjacji z inwestorem. Zapraszamy do pobrania i lektury: Partnerem projektu jest PKO Bank Polski S.A.

Dowiedz się więcej

Podsumowujemy!

Postanowiliśmy podsumować nasze ostatnie działania komunikacyjne. Zapraszamy do zapoznania się m.in. z artykułami i relacjami video z wystąpień. Nie zapomnijcie też o naszej infografice dot. umów inwestycyjnych: LINK

Dowiedz się więcej

Umowa Inwestycyjna – o czym pamiętać przed jej podpisaniem ?

Wiele razy pisaliśmy już o tym jak wygląda umowa inwestycyjna i na co zwrócić w niej uwagę, jest to jednak zagadnienie tak ważne i często poruszane, postanowiliśmy znowu podzielić się naszym doświadczeniem w tym...

Dowiedz się więcej

Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS)

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), w tym zasad...

Dowiedz się więcej