AKTUALNOŚCI

Nowe obowiązki towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych

Znowelizowana UFI wprowadziła szereg nowych obowiązków w obrębie wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych. Szersze zmiany obowiązków informacyjnych obejmują SFIO i FIZ (w związku z dyrektywą ZAFI). Przede wszystkim w odniesieniu do tych funduszy – podobnie jak w odniesieniu do innych funduszy alternatywnych, tj. alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI – znowelizowana UFI wprowadziła obowiązek udostępniania przy zbywaniu jednostek uczestnictwa SFIO oraz emisji certyfikatów inwestycyjnych FIZ szeregu informacji o funduszu i samej inwestycji (art. 222a UFI).

Zgodnie z UFI informacje te, będą mogły być prezentowe w formie ujednoliconego dokumentu, tj. informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego albo poprzez zamieszczenie ich w prospekcie informacyjnym w przypadku SFIO albo prospekcie emisyjnym (w przypadku FIZ) albo warunkach emisji (w przypadku FIZ niepublicznego), zgodnie z art. 222a ust. 2, 6 UFI.

W znowelizowanej UFI przyjęto również, iż SFIO, pomimo zaklasyfikowania ich do alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w dalszym ciągu udostępniać będą przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kluczowe informacje dla inwestorów. Uznano bowiem, że ze względu na zbliżony charakter tych funduszy do FIO, rezygnacja z udostępniania dokumentu kluczowych informacji dla inwestorów ograniczy inwestorom porównywalność SFIO i FIO, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania SFIO wśród inwestorów detalicznych.

Wracając do zagadnienia informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, wskazać należy, że w przypadku jej sporządzania w formie ujednoliconego dokumentu, jej elementy składowe zostały wymienione w art. 222a ust. 2, pkt 1 – 17 UFI.

W przypadku gdy, towarzystwo udostępnia:

  • warunki emisji funduszu inwestycyjnego,
  • prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne funduszu inwestycyjnego na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej

obowiązek udostępnienia informacji dla klienta, w zakresie o którym mowa w art. 222a ust. 2, pkt 1) – 17) UFI, obejmuje informacje wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępniane w treści ww. dokumentów ofertowych, tj.

  • warunkach emisji funduszu inwestycyjnego,
  • prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym funduszu inwestycyjnego na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej.

Powyższe w ocenie Kancelarii należy interpretować w ten sposób, że jeśli sporządzane dokumenty ofertowe zawierają tylko niektóre z informacji wskazanych w art. 222a ust. 2, pkt 1)-17), wówczas należy sporządzić jednolity dokument zawierający wyłącznie pozostałe informacje z zakresu wskazanego w art. 222a ust. 2, pkt 1) – 17) i stanowi on wówczas uzupełnienie dokumentu ofertowego, z czego należy uczynić wzmiankę w tymże jednolitym dokumencie wraz z informacją o miejscu, formie i terminie udostępnienia tych dokumentów, stosownie do dyspozycji art. 222a ust. 6 UFI.

Jeśli zaś chodzi o tryb udostępniania informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, zgodnie z dyspozycją art. 222a ust. 4 UFI, informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego:

  • dołącza się do propozycji objęcia certyfikatów inwestycyjnych oraz
  • udostępnia w miejscu ich zbywania nie później niż w dniu rozpoczęcia zbywania

Przy czym należy zauważyć, że w ocenie Kancelarii w przypadku niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, powyższy obowiązek winien być realizowany wyłącznie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, a co za tym idzie w okresie udostępniania inwestorom dokumentów ofertowych, w tym warunków emisji oraz propozycji nabycia. Na marginesie wskazać należy, że ważność warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych upływa z dniem dokonania przydziału certyfikatów inwestycyjnych lub z dniem ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia danej emisji albo z dniem ogłoszenia o odwołaniu subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych danej emisji.

Kolejnym istotnym problemem i jednocześnie obowiązkiem nałożonym na podmioty nadzorowane jest konieczność aktualizacji informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Zgodnie z regulacjami znowelizowanej UFI, winny one bezsprzecznie podlegać aktualizacji. O ile jednak przepisy w przedmiotowym zakresie są jasne odnośnie konieczności dokonywania aktualizacji, i nie budzą wątpliwości w zakresie trybu dotyczącym SFIO i FIZ – sporządzających prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, to nie są one jasne co do sposobu realizacji w odniesieniu do niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, sporządzającego warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych. Dlatego też przedmiotowe zagadnienie będzie przedmiotem szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Kancelarię w kolejnym artykule.

Umowa Inwestycyjna – prezentujemy podręcznik dla ambitnych!

Z wielką dumą prezentujemy nasz poradnik skierowany do startupowców rozważających podjęcie negocjacji z inwestorem. Zapraszamy do pobrania i lektury: Partnerem projektu jest PKO Bank Polski S.A.

Dowiedz się więcej

Podsumowujemy!

Postanowiliśmy podsumować nasze ostatnie działania komunikacyjne. Zapraszamy do zapoznania się m.in. z artykułami i relacjami video z wystąpień. Nie zapomnijcie też o naszej infografice dot. umów inwestycyjnych: LINK

Dowiedz się więcej

Umowa Inwestycyjna – o czym pamiętać przed jej podpisaniem ?

Wiele razy pisaliśmy już o tym jak wygląda umowa inwestycyjna i na co zwrócić w niej uwagę, jest to jednak zagadnienie tak ważne i często poruszane, postanowiliśmy znowu podzielić się naszym doświadczeniem w tym...

Dowiedz się więcej

Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS)

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), w tym zasad...

Dowiedz się więcej