AKTUALNOŚCI

Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych funduszy inwestycyjnych, po nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kolejnym skutkiem nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jest wprowadzenie zmian w zakresie obowiązków informacyjnych funduszy inwestycyjnych. Nowe wymagania mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę transparentności funduszy, co w konsekwencji pozwoli zwiększyć ochronę interesów inwestorów.

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)

Podstawową zmianą w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących FIO jest nałożenie na zarządzające tymi funduszami TFI, obowiązku opracowania i wdrożenia polityki wynagrodzeń. Skrótowe informacje dotyczące polityki wynagrodzeń, będą podawane w: rocznym sprawozdaniu finansowym FIO oraz prospekcie informacyjnym FIO. Ponadto w prospekcie informacyjnym FIO oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów wskazywana będzie strona internetowa, na której udostępniona zostanie polityka wynagrodzeń (art. 220 ust. la i art. 220a ust. 2a UFI).

Dodatkowo w art. 219 ust. 1a UFI, określony został zakres informacji o wynagrodzeniach, które w myśl nowej regulacji należy dołączyć do rocznego sprawozdania finansowego funduszu. Jest to wyliczenie enumeratywne, które obejmuje:

  • liczbę pracowników towarzystwa;
  • całkowitą kwotę wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne, wypłaconych przez towarzystwo pracownikom, w tym odrębnie całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1;
  • opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń;
  • wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości;
  • istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ)

Szersze zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych obejmują SFIO i FIZ, które zostały uznane za alternatywne fundusze inwestycyjne. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa SFIO oraz emisji certyfikatów inwestycyjnych FIZ, na zarządzających tymi funduszami ciążył będzie obowiązek udostępniania szeregu informacji o funduszu i samej inwestycji (art. 222a UFI). Przedmiotowe informacje będą mogły być prezentowane w formie ujednoliconego dokumentu tj. informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Inne rozwiązanie stanowi zamieszczenie ich w prospekcie informacyjnym (w przypadku SFIO), prospekcie emisyjnym (w przypadku FIZ) albo w warunkach emisji (w przypadku FIZ niepublicznego) (art. 222a ust. 6 i 7 UFI).

Ponadto, pomimo uznania SFIO za alternatywne fundusze inwestycyjne, utrzymano dla nich obowiązek udostępniania przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kluczowych informacji dla inwestorów. W ocenie Ministerstwa Finansów zastosowanie takiego rozwiązania, z uwagi na zbliżony charakter tych funduszy do FIO, pozwoli na niedopuszczenie do ograniczenia porównywalności SFIO i FIO, przez co uchroni SFIO przed spadkiem zainteresowania ze strony inwestorów detalicznych.

Wprowadzone zmiany kreują także obowiązek w zakresie informowania uczestników (inwestorów) funduszy odnośnie zarządzania płynnością i zarządzania ryzykiem oraz o kwestiach związanych ze stosowaniem dźwigni finansowej (art. 222b UFI). Sprawozdania okresowe dotyczące ww. kwestii oraz działalności inwestycyjnej podlegają obowiązkowi składania do KNF (art. 222c UFI). Co więcej, KNF może zażądać dodatkowych informacji na potrzeby monitorowania skutków ich działalności o znaczeniu istotnym dla funkcjonowania rynku finansowego (art. 222c ust. 2 UFI).

Kolejny obowiązek sprawozdawczy odnoszący się do tej grupy podmiotów wprowadzono w treści nowoutworzonego art. 222d UFI. Polegać on będzie na sporządzaniu i udostępnianiu KNF oraz uczestnikom (inwestorom) tzw. sprawozdań rocznych AFI. Zgodnie z założeniami europejskiego prawodawcy, które odzwierciedla znowelizowana UFI, ich treść zawierać będzie szereg informacji odnoszących się do działalności prowadzonej w minionym roku przez fundusz. Powyższy obowiązek ma być realizowany poprzez załączanie sprawozdań finansowych do sprawozdań rocznych AFI.

W skład sprawozdań rocznych AFI wchodzą zatem m.in. zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdania finansowe funduszy, a także opis istotnych zmian w treści informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego zaistniałych w trakcie roku obrotowego. W treści art. 222d ust. 7 UFI przewidziano jednak pewne ograniczenie ww. obowiązku, a konkretnie wprowadzono alternatywną formę jego realizacji. Otóż powyższy obowiązek uważa się za spełniony jeżeli dojdzie do przekazania przez emitenta, KNF lub do publicznej wiadomości raportu rocznego na podstawie ustawy o ofercie publicznej. W powyższym zakresie istnieją przepisy przejściowe, zgodnie z którymi w odniesieniu do SFIO oraz FIZ sprawozdania roczne AFI oraz sprawozdania z działalności jednostki sporządza się po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie znowelizowanej UFI.

Należy również pamiętać, że w przypadkach, kiedy na mocy przepisu prawa bądź aktu administracyjnego KNF podmiotem zobowiązanym do wykonania pewnych czynności jest fundusz inwestycyjny, podmiotem odpowiedzialnym za ich wykonanie oraz zobowiązanym do zapłaty ewentualnej kary pieniężnej, w wyniku ponoszenia odpowiedzialności o charakterze administracyjnoprawnej jest towarzystwo.

Nowych obowiązków informacyjnych nie należy lekceważyć, ponieważ przyjęte w znowelizowanej UFI wysokości kar pieniężnych są znacząco wyższe w stosunku do obecnie obowiązującego poziomu kar i w określonych ustawą sytuacjach mogą sięgać nawet do 5.000.000 zł. (w zakresie dotyczącym SFIO i FIZ) czy też 20.949.500 zł (w zakresie dotyczącym FIO).

Umowa Inwestycyjna – prezentujemy podręcznik dla ambitnych!

Z wielką dumą prezentujemy nasz poradnik skierowany do startupowców rozważających podjęcie negocjacji z inwestorem. Zapraszamy do pobrania i lektury: Partnerem projektu jest PKO Bank Polski S.A.

Dowiedz się więcej

Podsumowujemy!

Postanowiliśmy podsumować nasze ostatnie działania komunikacyjne. Zapraszamy do zapoznania się m.in. z artykułami i relacjami video z wystąpień. Nie zapomnijcie też o naszej infografice dot. umów inwestycyjnych: LINK

Dowiedz się więcej

Umowa Inwestycyjna – o czym pamiętać przed jej podpisaniem ?

Wiele razy pisaliśmy już o tym jak wygląda umowa inwestycyjna i na co zwrócić w niej uwagę, jest to jednak zagadnienie tak ważne i często poruszane, postanowiliśmy znowu podzielić się naszym doświadczeniem w tym...

Dowiedz się więcej

Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS)

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), w tym zasad...

Dowiedz się więcej